IMDIMDIMDIMDIMDIMDIMD

IMD NEWS

Industry News

ไชนาสโตน หมายถึงแร่หรือวัตถุดิบในธรรมชาติที่ สามารถนำมาใช้เป็นเนื้อผสมสำเร็จทางเซรามิก เช่น ปอร์ซเลน...
Industrial Mineral Development Ltd. หรือเรียกย่อๆ ว่า IMD เป็นบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก...