IMDIMDIMDIMDIMDIMDIMD

IMD NEWS

Industry News

ไชนาสโตน.. ดินขาวลำปาง

ไชนาสโตน หมายถึงแร่หรือวัตถุดิบในธรรมชาติที่ สามารถนำมาใช้เป็นเนื้อผสมสำเร็จทางเซรามิก เช่น ปอร์ซเลน หรือ สโตนแวร์ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน จึงไม่มีข้อจำกัด ด้านวิทยาแร่ แต่มักประกอบด้วยควอตซ์ หินฟันม้า ดินขาว และไมกา เป็นส่วนใหญ่ ในอังกฤษมีแร่เรียก Cornwal Stone นิยมใช้แทนเฟลด์สปาร์ในการทำเนื้อโบนไชนา และน้ำยาเคลือบ ในจีน และญี่ปุ่น ไชนาสโตน มีเฟลด์สปาร์ปนน้อย นิยมใช้ทำเนื้อปอร์ซเลน ถ้วยชามและ Sanitary Ware เป็นการใช้แทนดินขาวและทราย

View more detail...